AIM radionica curs online

Noutăți

De excepție – Dacii din Danemarca. Un arheolog danez vorbește despre “strămoșii noștri comuni” și ne arată COMORILE DACICE din Danemarca

Așa cum ne-a obișnuit an de an, echipa minunată și entuziastă de la Formula As a făcut și în această toamnă o călătorie în nordul Europei, în căutarea urmelor dacice. Ceea ce au descoperit și în acest an, aruncă în aer încă o dată istoria, așa cum o cunoaștem noi.

De aceea, vă recoamnd cu căldură acest interviu luat de jurnalistul Cătălin Manole arheologului danez Prof. Flemming Kaul – Arheolog la Muzeul de Istorie din Copenhaga, specialist în perioada fierului din epoca pre-romană.

Formula As“Este doar o chestiune de timp până când vom cunoaşte adevăratul trecut al strămoşilor noştri comuni”

Mă aflu pe holurile Muzeului de Istorie din Copenhaga, alături de un mare spe­cia­list, bucuros să îmi arate ves­tigii lăsate în Danemarca de strămoşii românilor. Cu un aer rebel, de căutător de comori, profesorul Flemming mă con­duce printre vitrine pline de minuni desco­perite de arheologii danezi. Prima oprire este în faţa unui vas din argint aurit, decorat minunat cu figuri ce par regi, preoţi şi zei­tăţi, înconjurate de fiinţe şi animale fan­tastice. În­tinde mâna spre el şi mă priveşte zâmbind.

– Vas dacic!

– Dacic?, repet uluit.

tezaur-dacic-danez-1

Comoara dacică de la Muzeul din Copenhaga: Vasul Gundestrup. Secvenţă cu şarpele dacic şi capetele de lup

– Da, acesta este un vas dacic sau tracic. Se nu­meşte Cazanul Gundestrup, după locul mlăştinos un­de a fost descoperit în Danemarca, în nordul Jutlandei. Făcut din argint aurit, este una dintre cele mai fru­moa­se şi importante descoperiri de pe terito­riul danez. Aşa ceva numai pe malurile Dunării, în Dacia, se putea face. Cu siguranţă că vi pare familiar: tehnica de lucru şi chiar şi unele reprezentări, răz­boinici sau animale fantastice, sunt foarte ase­mă­nătoare cu cele de pe coi­furile descoperite în Ro­mâ­nia, la Agighiol, Pe­re­tu, Coţofeneşti sau Cu­cuteni. Vasul are o teh­nică de realizare uni­că şi câteva detalii strict da­cice, pe care nu le gă­sim în altă par­te. Dacă vă uitaţi la co­lierul aces­tei zeităţi, de exemplu, el are anumite particu­larităţi care ne spun clar că sunt tracice sau dacice. Este o dis­cu­ţie foarte tehnică, dar eu cu asta mă ocup, cu ast­fel de obiecte. Co­lie­rul acesta are un sistem par­ticular de prindere în ca­pete, o altă piesă… Am ur­mărit semnalarea unor astfel de coliere şi în alte părţi ale Europei şi este destul de curios ce am descoperit. Ele apar în Danemarca – în nordul Jutlandei, în Suedia – pe insula Gotland, în Ucrai­na şi la Marea Neagră, de parcă o mână uriaşă le-a presărat pe toată această întindere. Un alt obiect interesant de pe acest vas este coiful ce poartă pe creştet o pa­săre, care aminteşte de superbul coif descoperit în România la Ciumeşti. Probabil cel mai convingător argument rămâne însă stilul şi tehnica de realizare a acestui vas, întâlnite nu­mai în sud-estul Europei, în zona Dunării. Numai în acea zonă întâlnim blana ani­malelor realizată din puncte sau linii bătute în argint sau argint aurit. Com­binaţia de stil şi tehnica folosită pe vasul Gundestrup ne trimit clar la partea de mijloc sau de jos a Dunării, pe ambele maluri ale fluviului, fie în sud, fie în nord, la Peretu sau Agi­ghiol, în România. Ase­mănare izbi­toare este şi cu pan­dantivul găsit la Surcea, tot din Ro­mânia. Istoricul Drexel a fost unul dintre primii cer­cetători care a studiat acest vas ritua­lic şi l-a pus de la început în legă­tură directă cu desco­peririle de la Săliş­tea, din Româ­nia, unde apare repre­zentată şi o femeie înveş­mân­tată în haine tradi­ţio­nale, cum se întâlnesc şi astăzi în sate­le româ­neşti. Mai sunt şi alţi cer­ce­tători de aceeaşi părere – Ber­ciu, Ho­redt, Powell sau Marazov. Ce în­seamnă, efec­tiv, aceste reprezen­tări, cine sunt aceste personaje, dacă sunt zeităţi sau doar preoţi, este greu de spus. Acest vas este încon­jurat de mister şi, din pă­cate, multe lucruri deocam­dată nu ştim să le explicăm.

“Între Dacia şi Danemarca au existat legături clare”

– Aşa cum v-am spus, noi suntem în Danemarca pe urmele dacilor. Există dovezi care să susţină ideea, de necrezut, că ei au ajuns până aici?

catalin-si-artheologul
Cătălin Manole și arheologul danez

– Veniţi, să mergem în sala următoare. Aici avem două cupe de argint, care sunt cu siguranţă dacice! Felul în care sunt decorate şi apoi forma lor vorbeşte de la sine pentru un specialist. Sunt două cupe iden­ti­ce, din argint, nu mai mari de 10 cm fiecare. Cupele stau pe un picior ce are la jumătate un nod proe­mi­nent. Aceste pocaluri au sus o parte îngustă, aurită, şi sunt de­co­rate cu semi­cercuri ce re­pre­zin­tă cel mai probabil flori de lotus şi frun­ze. Datorită al­tor des­­coperiri din Ro­mâ­nia, acum ştim că aceste po­ca­luri pro­vin din zona cen­tral-ves­tică a Da­ciei. Mo­de­lele în­crus­tate sunt o co­pie a ar­tei gre­ceşti, însă într-un stil re­gio­nal da­cic. Cea mai ma­re ase­mă­na­re exis­tă între aces­te vase şi ce­le des­co­perite în tezaurul de la Sân­crăieni, în Tran­silvania şi, cel mai probabil, au ajuns în Dane­marca cu 100 de ani î.e.n.

– Pentru istoria noastră, ce spuneţi este cu ade­vărat extraordinar. Cum credeţi că au ajuns dacii în Danemarca? Este vorba de o migraţie, de vizite la rudele îndepărtate?

– Se ştie că au existat contacte între lumea aceea şi cea de aici, mai ales prin partea sud-estică. Mărturii ale acestor contacte au fost descoperite încă din epoca bronzului, aşa că o vizită la rudele din nord nu este ex­clusă! E clar că dacii mai fuseseră aici cândva, cu­noş­teau drumurile şi aveau contacte. Dacă ne referim strict la legătura dintre Dacia şi zona scan­dinavică, aceste cupe cred că sunt unul dintre cele mai elocven­te exemple ale legăturilor. Nu ştiu dacă putem vorbi de o migraţie, dar cu siguranţă ele atestă nişte relaţii cla­re între Dacia şi Danemarca. Cam în aceeaşi peri­oa­dă avem multe similitudini şi în ceramica desco­pe­rită la noi, foarte asemănătoare cu cea din cultura Poie­neşti. Este greu de spus dacă a fost o migraţie ma­sivă, pentru că nu avem evidenţe clare. Se pare că dacii au venit fie prin Polonia şi au mers mai departe către Skatiski, peste Marea Baltică, fie au venit pe la graniţa Serbiei de astăzi cu Ro­mânia, prin Timişoara. Au fost poate războinici sau comercianţi. Ce este im­portant, însă, este că aceste urme există, deci, cu sigu­ranţă au trecut pe aici.

– Mai există obiecte ce atestă prezenţa dacilor în Scandinavia?

vas-dacic-din-aur

Vasul Gundestrup

– Dacă tehnica vasului Gundestrup ne trimite către sudul Daciei, către Dunăre, există o serie de alte des­co­periri ce ne trimit către nordul Daciei, Moldova de astăzi din România, şi anume, colierele în formă de co­roană. Datorită formei lor speciale, aceste co­liere au atras atenţia încă de la început. Cu mici diferenţe de fabricaţie, prezenţa lor a fost semnalată în multe locuri, şi nimeni nu avea o explicaţie clară de unde provin. În timp, datorită descoperirilor arheologice, s-a ajuns la concluzia că prezenţa acestui co­lier indică faptul că oamenii plecaţi din zona vechii culturi Cucu­teni au tra­versat Europa, ajungând până în nord. S-a mai descoperit la Hjortspring, o sabie ciudată, datată pe la 350 î.e.n. care are doar un tăiş şi o formă curbată. Seamănă cu “ma­­chaira”, o sabie grecească de­venită populară în Tracia, aşa nu­mitul “cuţit tracic”. O sabie asemă­nă­toare găsită la Silivaş, în Transil­vania, este un reper foarte bun. Astfel de vestigii din epoca de fier pre-romană sunt destul de multe, da­că ar fi să le enu­me­răm. Printre ele sunt şi câteva pandantive de aur, găsite pe insu­la Got­land, în Suedia, un altul a fost găsit în Da­ne­mar­ca, la Bredballe Mark, în estul Jut­lan­dei, şi este similar celui găsit la Peretu, într-un mormânt, un­de şi măr­ge­lele aflate par iden­tice. Dar cred că cele mai im­portante desco­pe­riri care vorbesc des­pre legă­tura cu Dacia sunt cele două cupe de ar­gint dacice, des­co­pe­rite la Mollerup, tot în estul Jutlandei.

– După decenii întregi în care prezenţa dacilor în nordul Europei a fost contestată sau pusă la îndo­ială, ce schimbă des­co­peririle des­pre care vorbiţi, prezente şi în muzeele Scan­dina­viei?

– Ele demonstrează, în primul rând, legături clare între Scandinavia şi Dacia, încă din epoca de fier pre-romană. Ies în evidenţă nişte coridoare clare prin care se comunica, fie prin partea de nord, prin Polo­nia de azi şi Germania de nord, fie prin sud, pe cursul Dună­rii. Dar aceste legături, confirmate în mod evident pentru acea perioadă, sunt, de fapt, mult mai vechi, încă din epoca bronzului, când nordul Europei şi Tran­­silvania erau cu siguranţă legate prin ade­vărate reţele de comunicare.

Ceramica din acea pe­rioa­dă, prea puţin studiată, ar putea să aducă noi răs­punsuri în acest sens. Descoperirile despre care vor­bim nu sunt neapărat noi. Nouă este însă posibilitatea de a le pune în relaţie foar­te rapid cu alte descoperiri şi alte studii, ceea ce dă o precizie şi o acurateţe mult mai mare în inter­pretarea lor corectă. În funcţie de săpă­turile arheo­logice şi pe baza noilor tehnologii, cred că este doar o chestiune de timp, până când vom avea în faţă, adevă­ratul trecut al strămoşilor noştri comuni.

Cătălin Manole

Sursa: Formula As


Intră pe pagina principală a site-ului pentru a vedea cele mai noi articole! Clik aici: Acasa

8 Comments on De excepție – Dacii din Danemarca. Un arheolog danez vorbește despre “strămoșii noștri comuni” și ne arată COMORILE DACICE din Danemarca

 1. Foarte frumos. Contactele lumii antice au fost clar vaste – chiar si vasul acesta are reprezentari de elefanti, lei, animale mitologice sau reprezentari de zeitati cu influenta asiatica evidenta.

 2. Nu cred ca era vorba de schimburi ci mai degraba de migratiile obligatorii,mai exact;grupuri de tineri care plecau in lume ,,sa-si caute norocul”.Obiceiul de a nu lasa copiii orfani de izbeliste ci predarea lor, unor familii instarite, care ai cresteau si instruiau.O parte dintre acesti tineri,baieti si fete, erau alesi sa paraseasca asezarile unde au crescut si sa plece in lume,sa-si gaseasca printe alti oameni consoarte si sa dea nastere unor mostenitori vigurosi.Avind cunostite de agricultura,cresterea animalelor,obiecte si haine frumoase fiind si instruiti sa nu impuna reguli ci sa se adapteze,au fost repede acceptati.Ce ar fi putut cauta in recea Scandinavie.Pai daca ne referim doar la vikingi,acestia au fost descrisi, ca agricultori si crescatori de animale.Atunci clima permitea acest lucru.Ulterior inautatirea climei i-a facut exploratori si razboinici.Si pentru ca lupul era animalul lor sacru,cum se formeaza o haita?In haita dor mun mascul si o femela procreeaza(jigarita aia-lasça stie seful).Dupa un timp haita obliga unul ,doi sau trei membri sa paraseasca haita.Acestia,daca au noroc, formeaza o noua haita sau pica sub coltii altor haite(haitele ucid lupii singuratici).Si la animale se evita pericolul consangvinizarii.Priviti ce exemplare, mari si viguroase, compun haitele,acolo unde omul nu intervine cu regulile lui.Desi ai credeam multa vreme ,,niste inapoiati cu picioarele strimbe si imbracati in blanuri(sic!),se pare ca aveau o societate mult mai complexa ,cu reguli la fel de complexe,bazate pe cunostinte pe care poate nu la banuiam.

 3. În prima fotografie, capetele de lup sunt carnixuri, instrumente muzicale, care scoteau sunete grave, asemănător tulnicelor. Înspăimântau duşmanii. Puteţi asculta sunetul unui carnix:

  https://www.youtube.com/watch?v=NYM0xB5Jrc0

  Interesant este că apar şi la baza columnei lui Traian, între trofeele din luptă.
  Dacă vă uitaţi cu atenţie în fotografia următoare, jos, culcat, sub draconul dacic, este capul unui carnix.

  http://www.flickriver.com/photos/elissacorsini/tags/carnyx/

  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trajanscolumnbase-carnyx.jpg

 4. cetățeanul tulburat // 24 noiembrie 2016 at 18:10 // Răspunde

  Oare nu se poate lua în considerare în procent de 1% faptul că strămoșii dacilor ar fi aterizat pe planeta asta dintr-o altă galaxie?! Cu toții știm că istoria care ne-o povestesc ei e o minciună…De aceea și arheologia în locații în care se știe că sunt cu origini dacice, este interzisă!

 5. Sabin Alexandru Frunza // 29 noiembrie 2016 at 16:11 // Răspunde

  In 2002, in perioada ultimului an de facultate, Istorie bineînțeles, am încercat sa avansez o idee înfiripata după mai mult de 5 ani de studiu independent al istoriei popoarelor de origine scandinava (o pasiune mai veche) cu privire la originea ancestrala cel mai probabil tracica dacă nu chiar daco-getica a acestora pe baza unor similarități culturale și lingvistice pe care la momentul acela le observasem ca fiind existente în cadrul unor cronici scrise de anumiți cronicari islandezi și norvegieni (Snorri Sturlusson et alia). Atenția îmi fusese stârnita de la bun început de faptul ca distantele geografice și culturale cat și diferențele lingvistice erau bineînțeles privite de academicienii din vremea studenției mele ca fiind dovezi clare ale lipsei oricărei inrudiri și nu invers, ceea ce pentru mine nu avea nici un sens din punct de vedere logic (fac aici o mica analogie pentru a nu va ocupa timpul cu detalii de mult definite ca ‘ineptii’ de unii profesori din vremea aceea – cam care ar fi șansele ca unele obiceiuri culturale și construcții lingvistice, sa zicem coreene, sa fie identice atât ca forma cat și înțeles intr-o civilizație distanta cum ar fi de exemplu cea afgana?)…Bineinteles ca mi s-a ras în fata tot anul inclusiv în timpul prezentării lucrării mele de Licență (rezistenta Celtica în timpul arvernilor conduși de vercingetorix) care aborda un alt subiect total străin (după cum am descoperit cu stupoare la acel moment) pentru multi dintre cei care ne hotarau efectiv viitorul de la catedra la vremea aceea … Articolul dumneavoastră mi-a reînviat încrederea în faptul ca acea teorie fantezista de student îndrăgostit poate prea mult de materia de studiu după cum a fost imediat catalogata atunci, ar putea inca deveni cândva fapt istoric recunoscut în mod oficial în orice măsură…Va mulțumesc pentru decizia de a publica acest articol!

 6. ADEVARUL despre poporul nostru:

  Buna ziua, Bunu Diu(s)*

  Aveti aici Manifestul Dacic, numit de unii si “Manifestul Pamantului Romanesc”.

  Dinjos aveti 12 pastile de mandrie nationala (a se studia cu atentie toate 12, in rezolutie 1080p pe youtube, si imaginea clipului marita cat ecranul monitorului, altfel nu se vad detaliile) plus extra’s, adevarate comori informationale de valoare inestimabila:

  Noi, Arianii-daci, Partea l-a, in 720p HD: https://vimeo.com/108285990

  Noi, Arianii-Daci, Partea a ll-a, in 1080p Full-HD:
  http://youtu.be/GO-GGdZvkrw

  Noi, Arianii-Daci, Partea a lll-a, in 1080p Full-HD:
  http://youtu.be/7PGiNiV3aNw

  Noi, Arianii-Daci, Partea a IV-a, in 720p: https://vimeo.com/138688244
  (sau in varianta veche, dar in 1080p HD: https://www.youtube.com/watch?v=GujO1CGNB0c)

  Noi, Arianii-Daci, Partea a V-a (prima jumatate), in 720p HD:
  https://vimeo.com/137356811

  Noi, Arianii-Daci, Partea a V-a (a 2-a jumatate) in 1080p FullHD:
  https://youtu.be/7PunD_-dPHs

  Noi, Arianii-Daci, Partea a V-a (Epilogue) in 1080p FullHD:
  https://youtu.be/TEt5EhsvxPc
  – Sau cu extra updates pe Vimeo, dar acolo in 720p:
  https://vimeo.com/137972071

  Noi, Arianii-Daci, Partea VI, in 1080p Full HD:
  https://www.youtube.com/watch?v=kJALd84Q6OY

  Noi, Arianii-Daci, Partea a VII – APOCALIPSA (prima jumatate), 1080p Full HD:
  https://youtu.be/DHY_ex45Djo

  Noi, Arianii-Daci, Partea a VII – APOCALIPSA (a doua jumatate), 1080p Full HD:
  https://youtu.be/4uYV1kVP0Ig

  Noi, Aryanii-Daci, partea VII, APOCALIPSA (Epilog 1/2), Full-HD 1080P:
  https://youtu.be/TBBbAT0-B5E

  Noi, Aryanii-Daci, partea VII, APOCALIPSA (Epilog 2/2), Full-HD 1080P:
  https://www.youtube.com/watch?v=lJkZWxSEhEQ&feature=youtu.be

  Pe youtube (la Vimeo nu e nevoie) seteaza rezolutia la 1080p pe youtube de la rotita(o vezi stand cu mausul pe clip) de sub clip, dreapta.
  Episoade urmatoare vor urma in viitor.

  Apoi daca vrei, ne-ati putea ajuta si voi la trezirea natiunii, cu redistribuirea filmelor, masal mai departe, caci o natiune trezita poate schimba minciunile din cartile ..de scoala masonice, cu ADEVARUL ISTORIC, dupa care ALTFEL ne va privi/trata planeta, si astfel ne vom putea recapata istoria si identitatea nationala si planetara pe care am avut-o candva, inca de la facerea lumii.

  PS: Important e de redistribuit tot mesajul asta (cu COPY si PASTE) si la profesori si invatatori, sa isi invete copii la scoli, caci dictatul evreo-masonic venit de la Bruxelles in 2007 a interzis mentionarea in manualele noastre scolare orice istorie inainte de 106 AD.

  Consideram ca FIECARE ROMAN E DATOR SA AJUTE LA SALVAREA NEAMULUI PRIN DEZVALUIREA ADEVARULUI ISTORIC cel putin.

  RESTUL documentarelor sunt pe youtube, la acelasi nickname ca si seria cu arianii.
  Cand toti vom stii adevarul si vom gandi la fel pentru tara si popor, vom schimba tara INTR-O CLIPA(!), in bine.
  A sta si a nu face nimic pentru tara, inseamna moartea tarii si a poporului nostru, si a ta odata cu ea avand in vedere ca SI TU FACI PARTE DIN ACEST POPOR.
  Daca nu e asa, mesajul asta NU e pentru tine.

  https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=312831525573818&id=219945674862404

  *Salutare veche a dacilor.
  (“Diu” = Divin/Zeu/Zeiesc, varianta grecizata: “Dius/Dios/Dyaus”)

  ALARMA!
  http://www.activenews.ro/prima-pagina/Semnal-de-alarma-din-partea-istoricilor-se-acrediteaza-ideea-ca-romanii-nu-pot-sa-se-conduca-pe-ei-insisi-ca-doar-dusi-de-mana-ca-ORBETII-putem-ajunge-la-liman-93335

  http://www.cunoastelumea.ro/dorel-visan-avem-nevoie-de-daci-exista-un-curent-antiromanesc-bine-organizat-din-afara-tarii/

  https://www.antena3.ro/actualitate/eminescu-cadavrul-din-debara-romania-tara-de-tampiti-basescu-presedinte-fara-cusur-52638.html

  Vezi si:
  ADEVARATA ISTORIE A NOASTRA:
  http://www.criteriul.ro/impresionant-manifestul-dacic-sau-manifestul-pamantului-romanesc/

  Seria nu contine bullshit si nici pareri personale, ci cold hard facts, verificabile din surse multiple, cele mai multe dovezi provenind de la istorici/arheologi straini si renumiti international, fara interes partinic in Romania sau in daci.
  .

 7. mishkaczkaluk // 15 august 2017 at 14:11 // Răspunde

  mdea …. ce daci am fo’ ….dar ce romani am ajuns ….. 🙁

 8. Eu am o clarviziune(sunt mai paranormala de fel) : Dacii au migrat catre nord asta se stie . Pe hartile vechi exista inca o Dacia unde este actuala Danemarca. Parerea mea este ca Dacii sunt de fapt vikingii si tot ei erau si conducatorii reali ai Romei. Marturii sunt : Aveau aceiasi zei ca si vikingii, aceleasi ritualuri…pana si bratarile dacice sunt foarte asemanatoare cu cele vikinge , iar la Roma ii gasim in partea superioara a tuturor monumentelor importante , acolo unde-si puneau conducatorii. Si Vaticanul a inceput sa rasufle , recunoscand ca adevarata limba latina este de fapt limba Romana.

Adauga un comentariu

Adresa de email introdusa nu va fi publicata.
Comentariile care conțin cuvinte obscene și limbaj violent sau care instigă la ură și discriminare nu vor fi publicate!


*


Termeni si conditii